Xi'an, Tianjin, China
Jul, 29
Sales Trainer Confidential
Beijing, China
Jul, 29
Sales KA Manager Confidential
Beijing, China
Jul, 29
销售运营经理 Confidential
Beijing, China
Jul, 29
Tianjin, Hebei, China
Jul, 29
Xi'an, China
Jul, 29
Heilongjiang, China
Jul, 09
Liaoning/Jilin, China
Jul, 09
Beijing/Inner Mongolia, China
Jul, 09
销售经理 Confidential
Harbin, China
Jul, 06
销售经理 Confidential
Shenyang/Jilin, China
Jul, 06
销售经理 Confidential
Changsha/Chengdu, China
Jul, 06
销售经理 Confidential
Hangzhou/Guangzhou, China
Jul, 06
销售经理 Confidential
Beijing / Xi'an, China
Jul, 06
高级产品经理 Confidential
Beijing / Shanghai, China
Jul, 06
Key account manager Confidential
Beijing, China
Jul, 06
订单管理经理 Confidential
Shanghai, China
Jul, 03
Beijing, China
Jul, 03
Shandong, China
Jul, 03
Shanghai, China
Jun, 12
Shanghai, China
Jun, 12
Nanjing/Hefei, China
Jun, 10
Shenzhen/Hangzhou, China
Jun, 10
Sales Executive Confidential
Hangzhou, Nanjing, China
May, 15