Shijiazhuang/Ji'nan, China
Jul, 31
Nanning/Haikou, China
Jul, 31
Shanghai/Sichuan, China
Jul, 30
Hainan/Hebei, China
Jul, 30
Jinan/Guangxi, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Shanghai/Chengdu, China
Jul, 30
Changsha, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Haikou/Shijiazhuang, China
Jul, 30
Urumqi/Nanning, China
Jul, 30
Kunming/Jinan, China
Jul, 30
Urumqi/Kunming, China
Jul, 30
Changsha, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Chengdu/Shanghai, China
Jul, 30
Shijiazhuang, China
Jul, 13
Beijing, China
Jul, 13
Beijing, China
Jul, 13
Beijing, Shanghai, Guangzhou, China
Jul, 13
Beijing, China
Jul, 13
Hangzhou, Zhengzhou, China
Jul, 10
Beijing, China
Jul, 10
Taiyuan, Hefei, China
Jul, 10